Optifuel Plane 12 Optimix

Optifuel Plane 12 Optimix

SKU: sku_5d03493e634e2_1560496446
kr 440,00Pris
 • 5Liters kanne med 12% nitro og 18% olje. Passer fint til fly og RTR-båter.

  Ved å kjøpe dette produktet forplikter kunden seg til kun å anvende stoffet til modellhobby og forsikre seg at intet skal bli overlatt til uvedkommende eller overdratt til andre på annen måte. Det som ikke brukes, skal bli oppbevart innelåst, eventuelt bli destruert forsvarlig.

  Fuel er regnet som giftig og meget brannfarlig.
  Inneholder Metanol.

  Risikosetninger:
  H225 Meget brannfarlig væske og damp
  H330 Dødelig ved innånding
  H311 Giftig ved hudkontakt
  H301 Giftig ved svelging
  H370 Forårsaker organskader

  R11 Meget Brannfarlig
  R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging
  R39/23/24/25 Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging

  Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Embalasjen holdes lukket.
  Holdes vekk fra antennelses kilder. Røyking forbudt. Bruk egnende verneklær og hansker.
  Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.
  Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.